Oversikt Forlandet

Det var Anders Jahres Humanitære stiftelse (AJHS), ved Bjørn Bettum, som i sin tid tok initiativ overfor Sandefjord kommune for å få til et kystkultursenter i Sandefjord med en både kulturell og humanitær virksomhet.

Stiftelsen forpliktet seg til å stille økonomiske midler til disposisjon, mens kommunen påtok seg å erverve eiendommer tilpasset virksomheten. En eiendom syd for kystlaget ble ervervet fra Thor Dahl, med støtte fra Thor Dahl i form av avslag på kjøpesummen.

 Havnekassen bidro til kjøpet for å få tilgang til flere brygger i indre havn. Den store eiendommen med Glasgow-huset og parkeringsplassene øst for Framnesveien ble også ervervet. Eiendommene er forbundet med en undergang under Framnesveien. Stiftelsen. For å drifte virksomheten på de to eiendommene gikk Sandefjord kommune, AJHS og Gokstad kystlag i 2004 sammen om å opprette en stiftelse. I vedtektene tok de blant annet inn en bestemmelse om at virksomheten på området i hovedsak skal dreie seg om kystkultur.

 Det er også vedtektsfestet at begrepet kystkultur skal følge Forbundet Kystens veileder for kystkultur. Stiftelsens verdier er i dag bokført til cirka 6.5 millioner kroner i form av bygninger, uten at verdiene av de to eiendommene ellers er tatt med. Alle som vet hva eiendommer med strandlinje sentralt i en by er verdt kan forestille seg hva den totale verdien av stiftelsens kapital er. En stiftelse styres av et styre som er øverste organ og styret kan som nevnt ikke instrueres av stifterne.

Til gjengjeld har stifterne hver sin representant i styret på fem medlemmer. De øvrige to er såkalte uavhengige representanter som oppnevnes etter enighet blant stifterne Styret består i dag av representanter fra følgende: Uavhengig leder, Anders Jahres humanitære stiftelse, Gokstad kystlag, og Sandefjord kommune. I de ti årene stiftelsen har eksistert har virksomheten stort sett gått ut på å utvikle eiendommen, hvor oppføringen av Gaia-hallen har vært et høydepunkt og tungt løft. Sandefjord kommune hadde forpliktet seg til å bygge et hus for Gaia i forbindelse med at kommunen fikk skipet i gave. Det restaurerte Glasgow-huset fremstår i dag som svært funksjonsdyktig, med rom for overnatting og møter

Opprustingen av strandlinjen og brygge for Gaia representerer også en viktig” ansiktsløfting” for kystkultursenteret. Her er det nå kommet på plass en slipp for småbåter. Restaureringen av det gamle fergeleiet er et annet prosjekt, som takket være Gokstad kystlag er blitt til på en rimelig måte. Mens det aller siste prosjektet på stiftelsens eiendom er samarbeidet med Gokstad kystlag om den nye småbåtbrygga.

Dette året har endelig stiftelsen fått etablert en humanitær virksomhet på senteret, Kystarena. Takket være positiv innstilling fra har stiftelsen etablert et arbeidstreningsprosjekt for ungdom. En avtale mellom NAV og Sandefjord kommune sikrer driften om dette og det skal søkes eksterne prosjektmidler til prosjekt.